Algemene Voorwaarden Romedia Academy

Hieronder vindt u onze Voorwaarden. Door onze Website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper en gebruiker van de Website. Lees de Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities:

  • RA: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “RA” het bedrijf Romedia Academy gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67055370 handelend onder de naam Romedia Filmproducties.
  • Website: De website van RA. Te raadplegen via www.romediaacademy.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
  • Klant: De klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met RA en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
  • Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen RA en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  • Algemene voorwaarden De onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van RA zijn de Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Voorwaarden, zijn deze voor RA slechts bindend, indien en voor zover deze door RA uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Voor het geval dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Gebruik van de dienst

2.1 Op RA kunt u online cursussen bekijken, challenges volgen en leermaterialen downloaden.

2.2 Om RA te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

2.3 Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

2.4 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. RA is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

2.5 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of RA daarvan in kennis te stellen, zodat RA gepaste maatregelen kan nemen.

2.6 Wanneer Klant zich inschrijft voor een product op RA, krijgt de Klant een licentie van RA voor het uitsluitend weergeven van het product via de services van RA. De Klant mag producten op geen enkele wijze proberen over te dragen of door te verkopen. Wij verlenen de Klant een licentie voor levenslange toegang, behalve wanneer we het product vanwege juridische of politieke redenen moeten stopzetten.

2.7 RA heeft het recht om producten in sublicentie te verlenen aan de Klant. Als Klant krijgt u bij inschrijving voor een product, zowel voor een gratis als voor een betaald product, van RA een licentie om het product via het platform te bekijken of te downloaden (in geval van een leermateriaal) en RA is de officiële licentiegever. Producten op RA worden in licentie verleend en niet verkocht. Deze licentie geeft u niet het recht om het product op enigerlei wijze door te verkopen (onder meer door het uitwisselen van account gegevens met een koper of het illegaal downloaden van de producten en het delen van de producten via torrentsites).

2.8 RA verleent de Klant doorgaans een licentie voor levenslange toegang wanneer ze zich inschrijven voor een product. RA behoudt echter het recht voor om een licentie voor toegang tot en gebruik van producten op ieder willekeurig moment in te trekken indien RA beslist of verplicht is om de Klant vanwege juridische of politieke redenen de toegang tot een cursus te ontzeggen, bijvoorbeeld als het product waarvoor de Klant is ingeschreven het onderwerp is van een klacht inzake het auteursrecht of als RA heeft vastgesteld dat de inhoud van een bepaalde cursus in strijd is met de richtlijnen.

2.9 De levenslange toegang is niet van toepassing op aanvullende functies en services die verband houden met een product; de instructeur kan er bijvoorbeeld te allen tijde voor kiezen om geen hulp te verstrekken bij het leren of vragen te beantwoorden van de Klant. Ter verduidelijking: de levenslange toegang geldt voor de inhoud van het product, maar niet voor de instructeur.

Artikel 3. Gebruiksregels

3.1 Het is verboden RA te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

3.2 Indien RA constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag RA zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan RA zonder waarschuwing ingrijpen.

3.3 Indien naar het oordeel van RA hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van RA of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is RA gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.4 RA is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is RA gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

3.5 RA kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart RA van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.


Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst RA, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van RA of de instructeur. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van RA, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). RA heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3 Indien u informatie stuurt naar RA, bijvoorbeeld wanneer u opmerkingen, vragen of recensies plaatst of feedback over een fout of een suggestie voor verbetering geeft, geeft u RA een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. RA zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via RA, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of RA daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal RA zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Prijzen en informatie

5.1 Alle op de Website en in andere van RA afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

5.3 RA heeft regelmatig promoties en aanbiedingen op de aangeboden producten. De prijs die voor een product geldt, is de prijs op het moment dat u de aankoop van de product voltooid.

5.4 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. RA kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van RA afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

5.5 RA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 6. Totstandkoming Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van RA en het voldoen aan de daarbij door RA gestelde voorwaarden.

6.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

6.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft RA het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

6.4 RA kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien RA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst

7.1 Zodra de bestelling door RA is ontvangen, stuurt RA direct een elektronische bevestiging. De producten van de bestelling worden direct toegevoegd aan de Klant zijn/haar account.

7.2 RA is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

8.2 RA kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd en u geen betaalde producten bezit. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

8.3 Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met RA binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. In een geval van cursus mag deze niet door de Klant verder dan 25% worden bekeken. In geval van een download, mag deze niet door de Klant worden gedownload.

9.2 De termijn gaat in op de dag nadat de klant de elektronische bevestiging heeft ontvangen.

9.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 10. Betaling

10.1 Klant dient betalingen aan RA volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. RA is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

10.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de RA is gewezen op de te late betaling en RA de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is RA gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. RA kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

10.3 Omdat de producten direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 11. Garantie en conformiteit

11.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door RA een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

11.2 RA staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat RA er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 RA is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.2 In geval van overmacht is RA nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

12.3 RA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de producten en handelingen die hieruit voortkomen. Dit geldt eveneens voor alle cursussen op het gebied van gezondheid, wellness en lichaamsbeweging. U bevestigt de inherente risico's en gevaren van de vermoeiende aard van deze soorten cursussen en wanneer u zich voor dergelijke cursussen inschrijft, neemt u deze risico's vrijwillig op zich, met inbegrip van het risico op ziekte, letsel, invaliditeit of overlijden. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die u voor, tijdens en na uw inschrijving voor een cursus maakt.

12.4 RA is niet verantwoordelijk voor het contact dat de Klant heeft met een instructeur. Voor eigen veiligheid raad RA het af om een e-mailadres of andere persoonsgegevens te delen.

12.5 RA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor interacties tussen de instructeurs en de Klant. RA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een geschil, claim, verlies, letsel of schade van welke aard dan ook die/dat voortvloeit uit of betrekking heeft op het gedrag van een instructeur of de Klant.

12.6 Wanneer de Klant gebruik maakt van de services op RA, vindt de Klant koppelingen naar andere websites die RA niet bezit of beheert. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of enig ander aspect van deze websites van derden, met inbegrip van hun verzameling van gegevens over de Klant. De Klant dient de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites door te lezen.

Artikel 13. Beschikbaarheid en onderhoud

13.1 RA spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

13.2 RA onderhoudt RA actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal RA dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

13.3 RA is niet verantwoordelijk voor een vertraagde of verzuimde uitvoering van een van de services als gevolg van gebeurtenissen waarop RA redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals een oorlogshandeling, vijandigheid of sabotage; natuurrampen; uitval van elektriciteit, internet of het telecommunicatienetwerk; of overheidsbeperkingen.

13.4 RA mag van tijd tot tijd de functionaliteit van RA aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist RA zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 14. Klachtenprocedure

14.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van RA, dan kan hij bij RA per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Voorwaarden.

14.2 RA geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal RA binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

14.3 Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via Europese geschillenbeslechtingsplatform.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1 RA verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar RA gevestigd is.

16.3 Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

16.5 RA is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die RA of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


Contactinformatie
Romedia Films
Hannemastraat 1
1222 EH Hilversum
contact@romediafilms.nl
KvK nummer: 67055370
Nederland